Côɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴóɴɢ ɴʜấᴛ ᴠề ᴠụ áɴ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴋʜɪếɴ ᴅư ʟᴜậɴ xôɴ xᴀᴏ

Côɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴóɴɢ ɴʜấᴛ ᴠề ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴋʜɪếɴ ᴅư ʟᴜậɴ xôɴ xᴀᴏ ɴʜɪềᴜ ɢɪờ ǫᴜᴀ.


Hôᴍ ɴᴀʏ (6/9), ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ʀɪêɴɢ ᴄủᴀ ᴘʟᴏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ đã ᴄó ᴋếᴛ ʟᴜậɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ áɴ ʜìɴʜ sự “Lợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ” ᴍà ʙà ɴɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʟà ʙị ᴛố.

Tʜᴇᴏ đó, ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ đã ᴄʜᴜʏểɴ ᴛᴏàɴ ʙộ ʜồ sơ ᴠụ áɴ đếɴ VKSND ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ đề ɴɢʜị ᴛʀᴜʏ ᴛố ʙà ɴɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠề ᴛộɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ.

Cơ ǫᴜᴀɴ ɴàʏ ᴄũɴɢ ɢửɪ đɪ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ɢɪáᴍ địɴʜ đốɪ ᴠớɪ ʟờɪ ɴóɪ, ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ᴄủᴀ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄʜᴏ ʙà Địɴʜ Tʜị Lᴀɴ – ʙị ʜạɪ ᴄủᴀ ᴠụ áɴ.

Nộɪ ᴅᴜɴɢ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ɢɪáᴍ địɴʜ ᴛʜể ʜɪệɴ: Lờɪ ɴóɪ, ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ᴄủᴀ ʙà ɴɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ɴɢàʏ 1-3, 9-2, 14-2, 15-2, 16-2… ᴄó ᴄʜứᴀ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ xúᴄ ᴘʜạᴍ, xúᴄ ᴘʜạᴍ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ᴜʏ ᴛíɴ, ᴅᴀɴʜ ᴅự ᴄá ɴʜâɴ. Vɪ ᴘʜạᴍ đɪểᴍ A ᴋʜᴏảɴ 3 Đɪềᴜ 16 ʟᴜậᴛ Aɴ ɴɪɴʜ ᴍạ.ɴɢ 2018; đɪểᴍ D ᴋʜᴏảɴ 1 Đɪềᴜ 5 ɴɢʜị địɴʜ số 72/2013 ᴄủᴀ Cʜíɴʜ ᴘʜủ ᴠề ǫᴜảɴ ʟý, ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ, sử ᴅụɴɢ ᴅịᴄʜ ᴠụ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ ᴠà ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ ᴍạ.ɴɢ.

Tʀướᴄ đó, ʙà Đɪɴʜ Tʜị Lᴀɴ ᴄó ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ ᴛʀêɴ ᴍộᴛ ᴄʟɪᴘ ʀằɴɢ: ‘Nɢàʏ ʜôᴍ ɴᴀʏ Đɪɴʜ Lᴀɴ sẽ ᴛốɴɢ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴛêɴ ᴛʜậᴛ ʟà Nɢᴜʏễɴ Tʜị Tʜᴀɴʜ Tᴜʏềɴ ᴠàᴏ ᴛù. Hɪệɴ ᴛạɪ Đạɪ Nᴀᴍ ʙâʏ ɢɪờ đã ʙàɴ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴄʜủ ᴍớɪ. Kʜẳɴɢ địɴʜ 100% Đạɪ Nᴀᴍ đã ʙàɴ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴄʜủ ᴍớɪ.

 

Hɪệɴ ᴛạɪ ʙà Nɢᴜʏễɴ Tʜị Tʜᴀɴʜ Tᴜʏềɴ, ᴛêɴ ᴛʜườɴɢ ɢọɪ ʟà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ đã ɴợ ʟà ʜơɴ 17 ɴɢàɴ ᴛỉ, ᴄʜíɴʜ ʙà ʟà ɴɢườɪ ᴋý ɴʜậɴ. ʀồɪ ʙâʏ ɢɪờ ᴋʜᴜ ᴅâɴ ᴄư ở ᴄʜơɴ ᴛʜàɴʜ, ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ ᴛʜì ʜɪệɴ ᴛạɪ ʙâʏ ɢɪờ ᴄó ʜơɴ 400, 500 đơɴ ᴛʜưᴀ ᴛố ᴄáᴏ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠề ᴛộɪ ʟ.ừ.ᴀ đ.ả.ᴏ ʙáɴ đấᴛ ᴋʜɪ ᴄó ôɴɢ Võ Hᴏàɴɢ Yêɴ ở đó. Bâʏ ɢɪờ ᴛᴏàɴ ʙộ ᴋʜᴜ đấᴛ ᴠàɴɢ Tʜủ Dầᴜ 1 Bìɴʜ Dươɴɢ ᴄũɴɢ ᴋɪệɴ ᴛố ᴄáᴏ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʟấʏ ᴛɪềɴ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴛᴀ đɪ ăɴ ᴄʜơɪ, đɪ ᴄʜᴏ ᴛʀᴀɪ. Bâʏ ɢɪờ ʙà ʜằɴɢ ᴋʜôɴɢ ʙị ᴛù ᴄʜᴜɴɢ ᴛʜâɴ Đɪɴʜ Lᴀɴ đɪ đ** xᴜốɴɢ đấᴛ’.

 

 

Tʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴋʜáᴄ, VKSND ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄũɴɢ ᴠừᴀ ᴛʀả ʜồ sơ ᴠụ ʙà ɴɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠà ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙổ sᴜɴɢ ᴠề ᴛộɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ. Lý ᴅᴏ, VKS ɴʜậɴ địɴʜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄầɴ ʟàᴍ ʀõ ᴠᴀɪ ᴛʀò đồɴɢ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ, xᴇᴍ xéᴛ ᴠɪệᴄ ɴʜậᴘ ᴠụ áɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʙà Hằɴɢ ᴅᴏ Côɴɢ ᴀɴ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴋʜởɪ ᴛố ɴʜằᴍ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛʀɪệᴛ để ᴠụ áɴ.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.