S̼á̼n̼g̼ ̼1_10,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼P̼.̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼Q̼.̼1̼2̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼Q̼.̼1̼2̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼Q̼.̼1̼2̼)̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼

x3FlyQNO.jpg

P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼o̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼a̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼V̼â̼n̼V̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼”̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼á̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼”̼ ̼-̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼:̼ ̼T̼V̼O̼

Vdz9u77E.jpg

P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼o̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼Q̼.̼1̼2̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼V̼â̼n̼

6dGg8OGA.jpg

P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼o̼H̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼e̼n̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼x̼e̼m̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼V̼â̼n̼

xKU2ew3c.jpg

P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼o̼B̼à̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼V̼â̼n̼

Rfv1h8Gc.jpg

P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼o̼B̼à̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼V̼â̼n̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼8̼g̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼Q̼.̼1̼2̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼:̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼1̼6̼g̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼-̼7̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼P̼.̼T̼h̼ớ̼i̼ ̼A̼n̼,̼ ̼Q̼.̼1̼2̼,̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼Q̼.̼1̼2̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

̼B̼à̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ủ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ổ̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼1̼2̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼x̼e̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼x̼ô̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ô̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼,̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ệ̼t̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼P̼.̼T̼h̼ớ̼i̼ ̼A̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼

̼B̼à̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼,̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼6̼ ̼-̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼á̼n̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼x̼ỉ̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼m̼ê̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *